កោះដែលមានមនុស្សរស់នៅកកកុញបំផុតទាំង១០ក្នុងពិភពលោក

ផ្ទះជាកន្លែងសំខាន់បំផុត និងអាទិភាពបំផុតសម្រាប់មនុស្សព្រោះមនុស្សត្រូវការគេង​ និងសម្រាក ហើយទីតាំងនៃលំនៅឋានក៏មានសារៈសំខាន់ដែរ។ ក្នុងនោះ មនស្សមួយចំនួនសម្រេចចិត្តរស់នៅលើដីកោះ ដូចនេះហើយទើបមានកោះមួយចំនួនមានប្រជាជនរស់នៅយ៉ាងកុះករ ដូចជាកោះទាំង១០ខាងក្រោមនេះ ដែលមានមនុស្សរស់នៅកកកុញបំផុតក្នុងពិភពលោក។

10. កោះ Île Saint-Louisប្រទេសបារំាង

កោះនេះមានផ្ទៃដីត្រឹមតែ0.11 គីឡូម៉ែត្រការ៉េ ប៉ុន្តែមានមនុស្សរស់នៅដល់ទៅ 2,465នាក់ ហើយបើគិតជាដង់ស៊ីតេប្រជាជនគឺ 22,409នាក់ក្នុងមួយគីឡូម៉ែត្រការ៉េ ប៉ុន្តែកោះនេះមានផ្ទៃដីមិនដល់មួយគីឡូម៉ែត្រការ៉េទេ។

9. កោះ Salsette ប្រទេសឥណ្ឌា

កោះនេះមានផ្ទៃដី619គីឡូម៉ែត្រការ៉េ និងមានប្រជាជនរស់នៅ 15,111,974នាក់ ហើយបើគិតជាដង់ស៊ីតេប្រជាជនគឺ 24,414នាក់ក្នុងមួយគីឡូម៉ែត្រការ៉េ។

8. កោះManhattan សហរដ្ឋអាមេរិក

កោះនេះមានផ្ទៃដី59.47គីឡូម៉ែត្រការ៉េ និងមានប្រជាជន1,634,795នាក់ ហើយបើគិតជាដង់ស៊ីតេប្រជាជនគឺ 27,489នាក់ក្នុងមួយគីឡូម៉ែត្រការ៉េ។

7. កោះIlha de Moçambique, ប្រទេសMozambique

កោះនេះមានផ្ទៃដី1.5គីឡូម៉ែត្រការ៉េ និងមានប្រជាជន54,315នាក់ ហើយបើគិតជាដង់ស៊ីតេប្រជាជនគឺ 36,210នាក់ក្នុងមួយគីឡូម៉ែត្រការ៉េ។

6. កោះEbeye នៅប្រជុំកោះMarshall Islands

កោះនេះមានផ្ទៃដីត្រឹមតែ0.36គីឡូម៉ែត្រការ៉េ តែមានប្រជាជន15,000នាក់ ហើយបើគិតជាដង់ស៊ីតេប្រជាជនគឺ 41,667នាក់ក្នុងមួយគីឡូម៉ែត្រការ៉េ។

5. កោះMalé ប្រទេសម៉ាល់ឌីវ

កោះនេះមានផ្ទៃដី1.95គីឡូម៉ែត្រការ៉េ និងមានប្រជាជន92,555នាក់ ហើយបើគិតជាដង់ស៊ីតេប្រជាជនគឺ 47,416នាក់ក្នុងមួយគីឡូម៉ែត្រការ៉េ។

4. កោះFadiouth ប្រទេសសេនេហ្គាល់

កោះនេះមានផ្ទៃដី0.15គីឡូម៉ែត្រការ៉េ និងមានប្រជាជន9,000នាក់ ប៉ុន្តែប្រសិនបើគិតជាដង់ស៊ីតេប្រជាជនគឺ 60,000នាក់ក្នុងមួយគីឡូម៉ែត្រការ៉េ។

3. កោះMigingo ប្រទេសកេនយ៉ា

កោះនេះមានផ្ទៃដី0.002គីឡូម៉ែត្រការ៉េ និងមានប្រជាជន131នាក់ ប៉ុន្តែប្រសិនបើគិតជាដង់ស៊ីតេប្រជាជនគឺ 65,500នាក់ក្នុងមួយគីឡូម៉ែត្រការ៉េ។

2. កោះAp Lei Chau ហុងកុង

កោះនេះមានផ្ទៃដី1.32គីឡូម៉ែត្រការ៉េ និងមានប្រជាជន86,782នាក់ ហើយបើគិតជាដង់ស៊ីតេប្រជាជនគឺ 66,755នាក់ក្នុងមួយគីឡូម៉ែត្រការ៉េ។

1. កោះSanta Cruz del Islote ប្រទេសកូឡុំប៊ី

កោះនេះមានផ្ទៃដី0.012គីឡូម៉ែត្រការ៉េ និងមានប្រជាជន1,247នាក់ ប៉ុន្តែប្រសិនបើគិតជាដង់ស៊ីតេប្រជាជនវិញគឺ 103,917នាក់ក្នុងមួយគីឡូម៉ែត្រការ៉េ។

19 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published.