បង្គន់បត់ជើងតូចសំរាប់បុរសដែលចម្លែកបំផុតនៅលើលោក

បង្គន់បត់ជើងតូច គឺពិតជាសំខាន់ណាស់សំរាប់ ភោជនីយដ្ឋាន កន្លែងកំសាន្ដ ផ្សារទំនើប បារ និង ក្លឹបជាដើម៕ ហើយសំរាប់ម្ចាស់ហាងនីមួយៗ ក៏តែងតែនិងរក និងច្នៃប្រឌិតឲ្យហាង រឺ ក៏កន្លែងរកស៊ីរបស់ពួកគាត់មើលទៅ ប្លែកពីគេដើម្បីទាក់ទាញឲ្យភ្ញៀវមកចូលមានអារម្មណ៍ថាមានផាសុភាព និង អនាមយ័ស្អាត ៕ ប៉ុន្តែបើក្រឡេកទៅមើល កន្លែកបត់ជើងតូចរបស់បុរសនៅក្នុងហាងមួយចំនួនខាងក្រោមនេះវិញ ឃើញថាអ្នកនឹងភ្ញាក់ផ្អើលជាក់ជាមិនខាន ក៏ព្រោះតែវាមើលទុក ប្លែកភ្នែកមែនទែន និង ធានាថាអ្នកមិនដែលឃើញវាមកពីមុននោះទេ៕ សាកស្រម៉ៃមើលបើអ្នកកំពុកប្រើប្រាស់បង្គន់នោះតើអ្នកនឹងបត់ជើងចេញដែរ រឺ ទេ ??? បញ្ជាក់ Admin ស៊ូចិត្តកិបទុកមកនោមនៅផ្ទះវិញ ៕

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

#31

#32

#33

#34

783 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published.