បុរសម្នាក់ហួសចិត្តនឹងស្នាដៃថតរូបរបស់មិត្តខ្លួនបង្ហោះផ្អើល Facebook

បុរសជនជាតិថៃម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Panuphong Rordlerdrhai បានបង្ហោះនូវរូបភាពជាង ១០ សន្លឹកដែលជាស្នាដៃរបស់មិត្តភក្ដិគាត់ថតឲ្យគាត់នៅថ្ងៃទទួលសញ្ញាប័ត្រ ជាមួយនឹងអារម្មណ៍ហួសចិត្ត ។

រឿងដែលធ្វើឲ្យគាត់ហួសចិត្តនោះគឺរូបថតទាំង ១០ ដែលជាស្នាដៃរបស់មិត្តភក្ដិគាត់នោះ គឺមុខគាត់ព្រាលទាំងអស់ដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា “Blur” ប៉ុន្តែ Background បែរជាច្បាស់ទៅវិញ ហើយអ្វីដែលជាចំណុចគួរឲ្យកត់សំគាល់នោះគឺគ្រប់រូបថតទាំងនោះនៅ Background គឺសុទ្ធតែមានស្រីស្អាតទាំងអស់ ។

បើតាមការបញ្ជាក់របស់គាត់តាមរយៈ Comment នៅពេលដែលមានការសាកសួរថា តើគ្រប់រូបថតទាំងអស់សុទ្ធតែបែបនេះមែនទេ គាត់បានប្រាប់ថា អត់ទេ គឺបែបនេះនៅពេលដែល Background មានស្រីស្អាតតែប៉ុណ្ណោះ ។

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

559 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published.