បុរស​ទាំង ១៧ រូបដែល​បាន​បង្ហាញ​បុរស​ទូទាំង​ពិភព​លោក​ថា​ទុក​សក់​វែង​ពេក​មិន​សង្ហា​នោះ​ទេ

មនុស្សប្រុសមួយចំនួនតែងតែគិតថាការទុកសក់វែងនឹងធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែមានភាពទាក់ទាញជាងការដែលកាត់សក់ខ្លី ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់បុរសទាំងអស់នឹងសង្ហានៅពេលមានសក់វែងនោះទេ ប៉ុន្តែការដែលកាត់សក់ខ្លីជាមួយនឹងម៉ូដដែលសាកសមនឹងទម្រង់មុខពួកគេទើបជាការបង្ហាញនូវភាពស្រស់សង្ហារពិតប្រាកដ។

ដើម្បីបញ្ជាក់ពីការយល់ស្រប់នឹងគំនិតនេះ បុរសដែលចូលចិត្តទុកសក់វែងចំនួន ១៧ រូបស្ម័គ្រចិត្តកាត់សក់ខ្លីជាមួយនឹងម៉ូដដ៏សាកសម មើលទៅមើលលទ្ធផលនឹងទៅជាបែបណា ?

Hair science. #manscaping

A post shared by Vincent Walker (@vfw) on

Before & After. Cut and beard re-style by Senior Director, Mark. When a client says "what do you think I should do?" we don't just do what we want, we discuss a number of things with the client, including their interests, lifestyle whilst considering suitability & shape. The client sometimes, without even realizing gets the cut they always wanted, even if it was subconscious to them. A classic shape, keeping the length on top for versatility, detailed with scissor over comb allows for a tailored, bespoke finish. The beard styled using a combination of scissors, tapers and razor. #soomahair #internationalbarbers #barbersconnect #barbershopconnect #restyle #barberhub #menshair #gentshair #hairdressers #hairdresser #barberlife #beardgang #beardstyle #beardsofsweden #beardsofinstagram #anthonythebarber916 #hairstylesmenofficial

A post shared by SOOMA Hair (@soomahair) on

Another TBC Mansformation! This handsome guy got cleaned up courtesy of Jentry.

A post shared by THE BLACK CAT SALON + SPA (@blackcatsalon) on

#beforeandafter #makeover #haircut #menhaircut #man #manhaircut

A post shared by Alina Umbreș (@alinaumbres) on

Full makeover on my man Hutch. #manmakeover #barbershop #barbershopconnect #shave&haircut

A post shared by Aaron (@aaronsturlabarbering) on

Took Raif from long to short

A post shared by Joseph Theis (@josephtheishair) on

208 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published.