មើលរូបភាពនៃសត្វទាំងនេះទើបដឹងថាមាឌធំតូចមិនសំខាន់អត់ខ្លាចចឹងម៉ង

ជាធម្មជាតិតែងបង្កើតសត្វអោយមានរូបរាងខុសៗគ្នា ដែលសត្វខ្លះមានមាឌតូចល្អិតខណៈដែលសត្វខ្លះទៀតមានមាឌធំៗ ដូចនេះសត្វតូចតែងតែខ្លាចនិងញញើតសត្វធំៗ ជាក់ស្ដែងដូចជាកណ្ដុរខ្លាចឆ្មារ ឬឆ្មារខ្លាចឆ្កែជាដើម តែបើមើលរូបភាពទាំងនេះវិញគឺថាសត្វដែលមានមាឌតូចមិនញញើតអាធំៗសោះតែម្ដង ។

454 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published.