រូបភាពដែលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារវាងភាពយន្ត និងពិភពពិត (រូបភាពសំណើច ប៉ុន្តែសុទ្ធតែជាការពិត)

មនុស្សមួយចំនួនយល់ថាភាពយន្តទាំងអស់គឺត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីជីវិតពិត ប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងវាមិនពិតទាំងអស់នោះទេ នៅក្នុងភាពយន្តដើម្បីឲ្យមានភាពទាក់ទាញគេមិនអាចធ្វើឲ្យដូចក្នុងពិភពពិតទាំងអស់ទេ គេត្រូវកែច្នៃបន្ថែម និងផ្លាស់ប្ដូរ ហេតុនេះហើយបានជានៅក្នុងភាពយន្តមានចំណុចខុសពីជីវិតពិតច្រើន ។

ហើយរូបភាពខាងក្រោមនេះនឹងបង្ហាញអ្នកពីភាពខុសគ្នាទាំងនោះ ៖

១ មហាសេដ្ឋី

ក្នុងភាពយន្ត

ក្នុងពិភពពិត

២ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ

ក្នុងភាពយន្ត

ក្នុងពិភពពិត

៣ ប៉ូលិស

ក្នុងភាពយន្ត

ក្នុងពិភពពិត

៤ អ្នកសរសេរកម្មវិធីក៉ំព្យូទ័រ

ក្នុងភាពយន្ត

ក្នុងពិភពពិត

៥ ព្រះនាង

ក្នុងភាពយន្ត

ក្នុងពិភពពិត

៦ គ្រូបង្ហាត់ហាត់យូហ្គា

ក្នុងភាពយន្ត

ក្នុងពិភពពិត

៧ តារាចម្រៀង Rock

ក្នុងភាពយន្ត

ក្នុងពិភពពិត

៨ វេជ្ជបណ្ឌិត

ក្នុងភាពយន្ត

ក្នុងពិភពពិត

៩ គ្រូបង្រៀន

ក្នុងភាពយន្ត

ក្នុងពិភពពិត

១០ អ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យ

ក្នុងភាពយន្ត

ក្នុងពិភពពិត

១១ មេផ្ទះ

ក្នុងភាពយន្ត

ក្នុងពិភពពិត

១២ ប៉ូលិស

ក្នុងភាពយន្ត

ក្នុងពិភពពិត

១៣ អភិបាលក្រុង

ក្នុងភាពយន្ត

ក្នុងពិភពពិត

296 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published.