១០សន្លឹកដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីបញ្ហាពិតដែលកំពុងកើតមានក្នុងសង្គមមនុស្សបច្ចុប្បន្ន

ពេលខ្លះយើងមើលមិនបានឆ្ងាយនិងស៊ីជម្រៅអំពីពិភពលោកដែលយើងកំពុងរស់នៅសព្វថ្ងៃនេះទេ។ ការវិវត្តន៍ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបានធ្វើឲ្យសង្គមទាំងមូលមានការផ្លាស់ប្តូរផងដែរ។ ដូចជាការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាបានធ្វើឲ្យមនុស្សមានការប្រែប្រួលលយ៉ាងខ្លាំងការប្រែប្រួលឥតឈប់ឈរនេះធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញពិភពលោកយើងស្ថិតនៅក្នុងសភាពយ៉ាប់យឺនមួយ។ ដែលហេតុនេះហើយទើបលោក Luis Quiles និង Steve Cutts ដែលមើលឃើញស៊ីជម្រៅពីភពលោកសព្វថ្ងៃបានគូររូបគំនូរជាច្រើនដែលបង្ហាញពីបញ្ហាពិតជាក់ស្តែងដែលមាននៅក្នុងសង្គមមនុស្សនាពេលបច្ចុប្បន្ន ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាស្នាដៃរបស់លោកទាំងពីរ៖

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

529 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published.