៧ សន្លឹកអ្នកធ្វើការ ៩០ភាគរយមើលហើយធានាថានឹងលាន់មាត់ថា “ត្រូវអីក៏ត្រូវយ៉ាងនេះ”

ប្រកបការងារជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន ឯកជន និង បុគ្គលិករដ្ឋ គឺជាមុខរបរមួយដែលមិនចាំបាច់ចំណាយដើម មិនបាច់ព្រួយបារម្ភខ្លាចខាត ក៏ដូចជាមានប្រាក់ចំនូលទៀតទាត់ ប៉ុន្តែមុខរបរមួយនេះក៏មានគុណវិបត្តិមួយចំនួនផងដែរ ដូចជា ចំនូលមិនបានច្រើនរហូតដល់ក្លាយជាអ្នកមានដូចជាអ្នករកស៊ី មិនសូវមានសេរីភាព ស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកដទៃ និងមានចំនុចមួយចំនួនទៀតដែលរូបភាពខាងក្រោមនេះនឹងបង្ហាញអ្នក ៖

1. អារម្មណ៍ដើមខែមិនដូចអារម្មណ៍ចុងខែ

2. Deadline គ្រាន់តែជាខ្យល់កាត់ត្រចៀកនៅពេលសល់ច្រើនថ្ងៃ តែជាភ្នំដ៏ធំពេលដល់ថ្ងៃ

3. អារម្មណ៍ល្ងាចថ្ងៃសុក្រ គឺជាអារម្មណ៍ដ៏ល្អបំផុត (សម្រាប់អ្នកធ្វើការពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ សុក្រ)

4. ព្រឹកថ្ងៃចន្ទគឺជាព្រឹកដែលអួរអាប់បំផុត

5. នៅពេលដែលមេប្រាប់ថាគាត់ឈប់សម្រាកមួយរយៈ ឬ គាត់មិនមកកាន់ការិយាល័យ

6. ថ្ងៃឈប់សម្រាក (ត្រូវនូវការិយាល័យថែមម៉ោង តែបើទៅដើរលេងក៏ត្រូវរវល់ដែរ)

7. ការិយាល័យ » ផ្ទះ » ការិយាល័យ

689 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published.